ग्रंथ व्यवहारासाठी संपर्क:

 

श्री. गोविंद साधू

१, इंद्रायणी अपार्टमेंट, सहयोग नगर,
लक्ष्मीनारायण मंगल कार्यालयाच्या मागे,
गारखेडा, मु. पो. जि. औरंगाबाद.

दूरध्वनी: (०२४०) २३४१३३३.

मोबाईल: ९४२२२९२९९०.